උදේ කෑමට අඩු වියදම් පහසු රසවත් ආහාරයක්/ Easy breakfast recipe by waruni

Breakfast Recipes
රෙසිපි හාල් පිටි 300g උකු පොල්කිරි 500ml රසය අනුව ලුනු සීනි තේ හැදි 02යි බේකින් පව්ඩර් තේ හැදි 1 1/2යි ආප්ප සෝඩා තේ …

Products You May Like

Articles You May Like

Unique Breakfast recipe | New Breakfast Recipe | Simple Breakfast Recipe | Tasty Breakfast recipe
New Breakfast Recipe | Less Oil Breakfast recipe Unique Breakfast Recipe | Quick Breakfast Recipe
10 Minutes Instant Lunch Recipe| Easy Lunch Recipes| Quick Lunch Recipe| Simple Lunch Recipes Indian
இன்று இரவே இந்த டின்னர் செஞ்சி குடுங்க | DINNER RECIPE
Healthy Khichdi Recipe For Weight Loss – No Rice – No Ghee – Diet Recipes To Lose Weight Fast

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *